Logo

Reglement for både- og badebroen samt den nordlige del af fællesarealet.
( 1896 Reads )
Nyt reglement for både- og badebroen samt den nordlige del af fællesarealet.

 

Reglement for broen og den nordlige del af fællesarealet.

1: Almindelige bestemmelser.

 • Broen ejes af Grundejerforeningen Strandlund.

 • Broen og bådpladserne på det nordlige fællesareal administreres af et af grundejerforeningens bestyrelse udpeget brolaug.

 • Både kan få plads ved broen med særlig tilladelse og efter anvisning af brolauget.

 • Både, trailere og udstyr til både kan henstilles på den nordlige del af fællesarealet med særlig tilladelse og efter anvisning af brolauget.

 

2: Retten til at benytte broen og den nordlige del af fællesarealet.

 • Broen kan benyttes af alle til badning.

 • Bådejere, der er medlemmer af Grundejerforeningen Strandlund, og deres gæster, kan endvidere benytte broen til håndtering af både.

 • En fast plads ved broen kan erhverves mod betaling af et gebyr pr. sæson til Grundejerforeningen.

 • På den nordlige side af fællesarealet kan der i perioden 1. april til 30. september henstilles både, bådudstyr og trailere efter brolaugets anvisning på de markerede pladser. En fast plads på fællesarealet kan erhverves mod betaling af et gebyr pr. periode til grundejerforeningen. Både der har fast plads, og som benyttes i vinterhalvåret til sejllads, kan i perioden 1.oktober til 31.marts, mod et gebyr til grundejerforeningen, benytte pladsen i vinterperioden.

 • Benyttes en tildelt broplads ikke i en sæson mistes retten til pladsen den efterfølgende sæson, og den tilbydes en anden på ventelisten.

 • Benyttes en tildelt landplads ikke i en sæson mistes retten til pladsen den efterfølgende sæson og tilbydes en anden på ventelisten.

 

3: Ordensbestemmelser.

 • Broen skal benyttes på en sådan måde, at der ikke opstår skade på broen eller både fortøjet ved broen.

 • Ophold og færden på broen skal foregå på en måde, der ikke er til væsentlig ulempe for de omboende eller andre på broen.

 • Både over 200 kg. egenvægt, skal have en godkendt ansvarsforsikring.

 • Bådene skal fortøjes til broens Y-bomme. Fortøjningerne skal fastgøres til Y-bommene på begge sider af båden, i de dertil monterede fortøjningsøjer. Hvor der ikke er Y-bomme skal båden fortøjes vinkelret på broen i de monterede fortøjningsøjer og til pæl.

 • Ydersiden af det tværgående fag for enden af broen er forbeholdt de badende. Dog kan både kortvarigt fortøjes i forbindelse med af- og påstigning.

 • På broen må der ikke efterlades bådudstyr eller andet der kan være til ulempe for andre.

 • Sejlads i broens umiddelbare nærhed skal foregå på en sådan måde, at der ikke forvoldes fare eller unødig ulempe for broen, de fortøjede både eller personer på broen. Særligt hensyn skal udvises overfor badende.

 • Bådtrailere, både, båddele og udstyr må ikke uden særlig tilladelse henstilles på fællesarealet. Dog kan bådtrailere, der inden for samme døgn benyttes til ud- og optagning af både midlertidig parkeres på arealet langs det vestlige hegn.

 • Landpladserne skal renholdes af den der har retten til pladsen.

 • Badepontonen er forbeholdt de badende og må ikke benyttes til fortøjning af både.

 

4: Erstatnings- og sanktionsbestemmelser.

 • Enhver bådejer er ansvarlig for de skader hans båd eller mandskab forvolder på broen eller andre både. Skader skal straks anmeldes til broformanden.

 • Brolauget er berettiget til, for ejerens regning og risiko, at fjerne både og udstyr, der uden tilladelse er fortøjet ved broen eller henstillet på fællesarealet.

 • Tilsidesættelse af dette reglements bestemmelser kan medføre, at en given tilladelse inddrages.

 

Strandlund 03-08-2017

Kommentarer er ejet af indsender. Vi er ikke ansvarlige for deres indhold.