Logo

Ordensreglement
( 5297 Reads )

 

  Ordensreglement for Grundejerforeningen Strandlund
 

 

1. Formål

Dette ordensreglement har til formål at sikre bevarelse af Grundejerforeningen Strandlunds område som et rekreativt og naturskønt område.

Enhver grundejer er forpligtiget til at respektere det til enhver tid gældende ordensreglement. Under medlemmets forpligtigelse hører også pligten til at sikre at medlemmets gæster/brugere/lejere ligeledes overholder ordensreglementet.

 

2. Benyttelse og vedligeholdelse

Medlemmerne må ikke benytte rabatter og vejareal ud for deres ejendom til oplagsplads, ligesom der på ejendommen ikke må henstilles kassable eller havarerede effekter. Under effekter hører uindregistrerede køretøjer, uindregistrerede campingvogne eller andre større skæmmende effekter.

På de til ejendommen knyttede rabatter og vejareal må der fx ikke henstilles skraldespande eller postkasser. Disse effekter skal anbringes på medlemmets egen ejendom.

 

Henlæggelse af affald i direkte forbindelse med kommunal afhentningsordning er dog tilladt.

 

3. Beskæring og klipning af græsvækst

Det påhviler medlemmerne at slå græsvækst på deres ejendomme mindst 2 gange årligt.

1. slåning skal foretages i løbet af maj måned

2. slåning skal foretages i løbet af august måned

 

Det påhviler ligeledes de respektive grundejere at passe og renholde rabat og vejareal til vejmidten ud for grundarealet med tilstrækkelig græsslåning/renholdelse. Hække, buske eller anden vegetation skal klippes/beskæres, så de holdes inde på egen grund.

 

Anvendelse af håndplæneklippere samt alle former for motordrevne redskaber må i perioden fra den 1. maj til 1. oktober på søndage og helligdage kun finde sted i tidsrummet fra kl. 09.00 til kl. 12.00 og på lørdage fra kl. 09.00 til 18.00

 

4. Færdsel på fællesarealer

Færdsel med motordrevne køretøjer på grønne stier og områder er ikke tilladt.

Teltslagning og henkastning af affald mv på fællesarealerne er forbudt.

 

Hunde må kun færdes på foreningens veje og fællesarealer, såfremt de føres i snor. Hundeefterladenskaber skal opsamles og medtages.

 

5. Parkering

Al parkering er forbudt på stier, og grønne områder. Kun i helt ekstraordinære tilfælde kan kortvarig parkering de omhandlede steder finde sted.

I forbindelse med sejlads er det tilladt at parkere på det nordlige fællesareal under sejladsen.

 

Det henstilles, at medlemmerne i det daglige har tilstrækkelig parkeringsplads på egen grund, således at parkering på vejen eller i rabatten undgås.

 

Parkering af last- varebiler og busser med totalvægt over 3.500 kg. er forbudt i foreningens område medmindre, der er tale om almindelig af- eller pålæsning.

 

 

6. Støj

Uanset arten af støjkilden skal medlemmerne sikre, at der ikke forekommer støjniveauer, der må anses for at være til gene for andre medlemmer.

 

Hunde, katte og selskabsfugle (herunder høns mv.) må kun holdes i det omfang, de ikke er til gene for de omkringboende.

 

7. Sanktioner

Ved overtrædelse af bestemmelserne i nærværende ordensreglement, kan bestyrelsen henstille eller pålægge det pågældende medlem til inden for en efter forholdet afpasset fastsat tidsfrist, der som udgangspunkt ikke vil være længere end 2 uger, at ophøre med den ulovlige/uberettigede adfærd/tilstand.

 

Såfremt medlemmet ikke efterkommer bestyrelsens henvendelse, skal bestyrelsen forfølge foreningens interesser på en efter forholdet afpasset valgt fremgangsmåde. Herunder pålægge medlemmet at efterleve nærværende ordensreglement.

 

Såfremt medlemmet på trods af bestyrelsens pålæg opretholder den ulovlige/uberettigede adfærd/tilstand er bestyrelsen, for medlemmets regning og uden forudgående retsskridt, berettiget til at iværksætte ethvert nødvendigt skridt med henblik på at få bragt forholdet i orden. Herunder også udbedring af skader på foreningens fællesarealer, veje eller anlæg i øvrigt forårsaget af medlemmets adfærd.

 

Meddelelser til medlemmerne vedrørende iværksættelse af sanktioner skal være skriftlige, og fremsendelse skal ske til medlemmets postadresse.

 

8. Godkendelse

Nærværende ordensreglement supplerer reglerne i lokalplanen og afløser alle tidligere ordensregler.

 

Nærværende ordensreglement er vedtaget på Grundejerforeningen Strandlunds ekstraordinære generalforsamling den 30. juni 2017 og træder i kraft samme dag.

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer er ejet af indsender. Vi er ikke ansvarlige for deres indhold.