Logo

Vedtægter
( 7172 Reads )
Vedtægter

Vedtægter for Grundejerforeningen Strandlund

 

§ 1.

Foreningens navn er ''Grundejerforeningen Strandlund", og dens hjemsted er Lejre Kommune. Foreningens geografiske område er alle ejendomme, udstykket af matr. nr. 24 a Sæby by, Sæby. Enhver grundejer er berettiget og forpligtet til at være medlem af foreningen. Er en ejendom i fælleseje mellem 2 eller flere personer, anses disse kun at være 1 medlem.

 

§ 2.

Såfremt et medlem skifter bopæl, er han/hun pligtig til senest 3 uger efter bopælsskiftet at give foreningens kasserer skriftlig underretning om den nye adresse. Såfremt et medlem sæ1ger sin ejendom i Strandlund, er han/hun pligtig til senest 3 uger efter skødets underskrivelse at give foreningens kasserer skriftlig underretning om køberens navn, adresse og den aftalte overtagelsesdag. Sælgeren frigøres ikke for sine forpligtelser overfor foreningen, før restancer og andre skyldige beløb er betalt. Sælgeren har pligt til at sørge for, at køberen modtager seneste årsregnskab/budget, seneste generalforsamlingsreferat og evt. seneste bestyrelsesberetning. Et udtrædende medlem har ikke krav på nogen del af foreningens formue.

 

§ 3.

Foreningens formål er:

a) at løse de opgaver som følger af lokalplanen,

b) at løse de fællesopgaver som generalforsamlingen måtte træffe beslutning om,

c) at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser overfor myndigheder og private,

d) at fremme et godt naboskab mellem medlemmerne.

 

§ 4.

De til opfyldelse af foreningens formål nødvendige midler tilvejebringes ved, at hvert medlem betaler

a) et indmeldelsesgebyr een gang for alle ved medlemskabets begyndelse,

b) et årligt ordinært kontingent,

c) om nødvendigt et ekstraordinært kontingent, idet såvel indskud som kontingent skal være et for alle medlemmer ensartet beløb pr. ejendom, uanset de enkelte ejendommes varierende størrelse.

 

§ 5.

Indmeldelsesgebyr og kontingent fastsættes af hvert års ordinære generalforsamling. Kan generalforsamlingen ikke træffe beslutning, er forrige regnskabsårs indmeldelsesgebyr og kontingent gældende i det nye regnskabsår. Måtte uforudsete begivenheder i regnskabsårets løb medføre udgifter, som ikke kan dækkes af foreningens formue og af indgående ordinært kontingent, opkræver bestyrelsen efter beslutning truffet af den selv eller af en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling et ekstraordinært kontingent til dækning af de med begivenheden forbundne udgifter. Indmeldelsesgebyr forfalder ved medlemsskabets begyndelse (overtagelsesdagen). Kontingent forfalder ved udsendelse af opkrævning, som kan ske umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Såvel indmeldelsesgebyr som kontingent skal være betalt senest 4 uger efter forfaldstid. Betaler et medlem ikke skyldige beløb senest 4 uger efter forfaldstid, er medlemmet pligtig desuden at betale et forsinkelsesgebyr. Forsinkelsesgebyrets størrelse bekræftes eller ændres på ordinær generalforsamling under punktet Budget. Forpligtelsen hertil gælder uanset om påkravsskrivelse antages at have krydset et medlems forsinkede indbetaling af det skyldige beløb. Bestyrelsen er berettiget og forpligtet til at søge restancer inddrevet ved retslig inkasso, så snart fornyet påkrav efter sidste rettidige indbetalingsdag har vist sig virkningsløs.

 

§6.

Medlemmer er forpligtede til at omgås foreningens fælles anlæg og indretninger, herunder veje, stier, rabatter og fællesarealer på forsigtig og forsvarlig måde, og skal erstatte foreningen enhver skade ved indgreb i eller overbelastning af nævnte anlæg og indretninger i forbindelse med byggeri eller lignende. For at opnå optimale forhold i foreningens geografiske område fastsættes et ordensreglement. Se bilag.

 

§ 7.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Lejre Kommune inden udgangen af marts måned. Indkaldelse til ordinær generalforsamling samt regnskab med budget opsættes i udhængsskabet og offentliggøres på foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen mv. kan medlemmerne få tilsendt på e-mail mod indgivelse af e-mailadresse til bestyrelsen. Hvis indkaldelsen mv. ønskes tilsendt pr. brev, skal bestyrelsen have en anmodning om dette. Indgivelse af e-mailadresse eller anmodning om tilsending af indkaldelse pr. brev skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af december.

 

Dagsorden på ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

  • Valg af dirigent

  • Bestyrelsens beretning

  • Regnskab til godkendelse

  • Budget til godkendelse

  • Forslag fra medlemmer og bestyrelse

  • Valg til bestyrelsen

  • Valg af suppleant

  • Valg af revisorer

  • Valg af revisorsuppleant

  • Eventuelt

 

§ 8.

Forslag fra medlemmerne, herunder enkelte bestyrelsesmedlemmer som ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal skriftligt afleveres til foreningens formand, kasserer eller sekretær således at de/det er bestyrelsesmedlemmet i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Hvis forslag er et af de nævnte bestyrelsesmedlemmer i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, skal forslaget bekendtgøres sammen med indkaldelsen. Bestyrelsen skal opsætte rettidigt indkomne forslag i opslagsskabet og på hjemmesiden. Bestyrelsen kan eventuelt redigere forslaget, så det bliver egnet til opslag.

Bestyrelsens eventuelle forslag skal bekendtgøres sammen med indkaldelsen. Det gælder dog ikke ændringsforslag til rettidigt indleverede og bekendtgjorte forslag.

 

 

§ 9.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 25 medlemmer overfor formanden eller kassereren fremsætter skriftlig begæring derom, indeholdende dagsorden og formuleret beslutningsforslag. sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes til afholdelse senest 5 uger efter, at begæringen er modtaget.

 

 

 

 

§ 10.

Ethvert medlem har ret til at lade sig repræsentere på generalforsamlingen af enhver anden myndig person. Medlemmet skal i givet fald afgive skriftlig fuldmagt og aflevere denne til et bestyrelsesmedlem inden generalforsamlingens påbegyndelse. Et medlem har 1 stemme for hver ejendom, vedkommende ejer.

Bortset fra de i § 14 nævnte tilfælde er generalforsamlingen beslutningsdygtig uanset tilstedeværende/repræsenterede medlemmer. Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning, medmindre skriftlig afstemning forlanges af mindst 3 medlemmer. Skriftlig afstemning skal dog altid finde sted ved personvalg, hvor der er foreslået flere kandidater, end der skal vælges. Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende denne. Der skal udarbejdes referat af enhver generalforsamling. Referat af generalforsamlingen underskrives af referenten, formanden og dirigenten.

 

 

BESTYRELSE

 

§ 11.

Foreningen ledes af en blandt dens medlemmer valgt bestyrelse på 6 medlemmer. Et medlem kan overdrage sin ret til at blive valgt som bestyrelsesmedlem eller suppleant til sin ægtefælle eller samlever. Af bestyrelsen afgår ordinært 3 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år. Endvidere vælges 2 bestyrelsessuppleanter. Der vælges 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Alle personvalg gælder for 2 år. Såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter kan genvælges. Ved vakance i bestyrelsen i årets løb indtræder en suppleant. Ved første vakance den suppleant, hvis mandat er ældst. Hvis suppleanternes mandat er lige gamle indtræder først den suppleant, der har længst anciennitet i foreningen. I øvrigt følger suppleanten det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen.

 

§ 12.

Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller kassereren eller 2 andre bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden eller kassereren, er til stede, forudsat at mødetidspunktet enten er aftalt på et tidligere bestyrelsesmøde eller er meddelt i skriftlig indkaldelse, afsendt/afgivet med et varsel på mindst 7 dage. Ved stemmelighed er formandens eller i hans fravær kassererens stemme afgørende. Der skrives referat af bestyrelsens møder og eventuelle bemærkninger til et referat afgives på efterfølgende møde. Foreningen tegnes af formanden. I formandens fravær af kassereren i forening med endnu et bestyrelsesmedlem. Ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 

 

 

REGNSKABSÅR OG REVISION

 

§ 13.

Foreningens regnskabsår løber fra den 1/1 - 31/12.

 

§ 14.

Beslutning om ændring af foreningens vedtægter - bortset fra ordensreglementet, reglement for broen og de i § 16, 2. afsnit nævnte tilfælde - samt beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes af en generalforsamling, hvor medlemmer, der råder over mindst 2/3-dele af de i foreningen værende stemmer, er til stede eller repræsenteret, og hvor beslutningen vedtages med mindst 2/3-del at de afgivne stemmer. Er det nævnte antal medlemmer ikke tilstede eller repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog vedtaget med 2/3-del stemmeflerhed, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget endeligt kan vedtages med 2/3-del af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af de repræsenterede medlemmer. Beslutning om foreningens opløsning skal indeholde bestemmelse om, hvorledes der skal disponeres over foreningens formue. For så vidt angår ordensreglementet og reglement for broen, kan dette ændres ved simpelt flertal og uden hensyn tilantallet af fremmødte/repræsenterede medlemmer.

 

§ 15.

Retssager som foreningen anlægger imod et medlem kan foreningen efter eget valg anlægge enten ved medlemmets hjemting eller Retten i Roskilde.

 

§ 16.

1.Foreningens vedtægter skal forelægges Lejre kommune til godkendelse.

2.Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage de rettelser i foreningens vedtægter, som Lejre kommune måtte forlange, således at disse rettelser opnår gyldighed uden vedtagelse på en generalforsamling. Medlemmerne orienteres i givet fald herom.

 

 

Sæby, d. 14. marts 2018

 

 

Anker Steen Søndergaard, formand Lene Kristiansen, kasserer

 

 

Ove Holst, sekretær & broformand Hanne Bacher, bestyrelsesmedlem

 

 

Bent Møller, bestyrelsesmedlem Lykke Nielsen, bestyrelsesmedlem

Kommentarer er ejet af indsender. Vi er ikke ansvarlige for deres indhold.