Logo

Nyheder : HÅNDTERING AF PERSONDATA I GRUNDEJERFORENINGEN STRANDLUND
den 13/3/2019 0:40:00 (642 læst)

PERSONDATAFebruar 2019

 

 

Håndtering af persondata i Grundejerforeningen Strandlund

 

Grundejerforeningen er omfattet af de nye databeskyttelsesregler i EU´s databeskyttelsesforordning, som fra den 25. maj 2018 har afløst persondataloven.

Du kan læse mere på Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk.Grundejerforenings dataansvar

Grundejerforeningen, som du er medlem af, behandler personoplysninger og har som en følge af lovgivningen vedtaget denne politik for håndtering af persondata, der kort fortæller dig, hvilke oplysninger, vi behandler, samt hvordan vi behandler dine oplysninger. Dette for at sikre en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for foreningens databehandling er, at foreningen kun behandler almindelige personoplysninger til bestemte foreningsrelaterede formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Foreningen behandler med andre ord kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af foreningens angivne formål.

Foreningen håndterer således ikke følsomme personoplysninger, jf. definitionen i artikel 9 i databeskyttelsesforordningen.Dataansvarlige

Foreningens bestyrelse sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Foreningens kasserer fører og vedligeholder en samlet fortegnelse over medlemmernes data (se nedenstående). Foreningens formand er udpeget som dataansvarlig, og kan kontaktes, såfremt du har spørgsmål.


Behandling af personoplysninger

Som grundejer i Grundejerforeningen Strandlund har du pligt til medlemskab af grundejerforeningen, jf. Lokalplan LK13, § 11.1. For at kunne forvalte grundejerforeningen har foreningen brug for nogle grundlæggende personoplysninger om dig.

Foreningen håndterer følgende personoplysninger:

  • Almindelige personoplysninger på medlemmer: Indmeldelsesdato, navn, medlemsnummer, adresse i Strandlund, ejendoms nr. og folkeregisteradresse, telefonnumre og mailadresser. Herudover eventuelle restanceoplysninger, rykning for kontingent, evt. retslig inkasso mv.

  • For medlemmer med bådplads (ved broen eller på land) endvidere oplysning om bådplads nr., betaling mv.

  • Af hensyn til den fælles overvågning af området vil der fortsat være opslag på nordlige fællesareal om, hvem der har hvilken bådplads ved bro og på land.

  • Opkrævning af kontingent mv. sker generelt via Nets Danmarks Betalingsservice.Kilde til oplysningerne

Foreningen får oplysningerne fra dig eller fra ejendomsformidlere på dine vegne.

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Foreningen behandler kun dine ovennævnte personoplysninger til de formål, der følger af foreningens vedtægter, ordensregler og lokalplan samt forvaltningen af foreningens interesser.

Anden brug af oplysningerne vil kun ske efter forudgående indhentning af samtykke fra dig. 

Oplysningerne vil kun være tilgængelige for de i foreningen valgte tillidsmænd. Ved fratræden fra en tillidspost skal der afgives tro- og love erklæring om, at alt foreningsmateriale er afleveret/slettet.Videregivelse af dine personoplysninger

Foreningen videregiver ikke personoplysninger, og dermed fx heller ikke til virksomheder til markedsføring.

Foreningen videregiver heller ikke uden samtykke dine oplysninger til andre medlemmer af foreningen.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i regnskabslovgivningen, opbevarer foreningen dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for ophør af medlemskab.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter Persondataforordningen, når foreningen behandler personoplysninger om dig, fx:

  • Retten til indsigt i egne personoplysninger

  • Retten til berigtigelse af disse oplysninger

  • Retten til samtykke, jf. ovenstående

  • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod foreningens behandling, ved at henvende dig til foreningens dataansvarlige (formanden).

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet dine personoplysninger, undersøger foreningen, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald de nødvendige ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet. 

Den til enhver tid gældende politik vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside.

 

Med venlig hilsenSteen Søndergaard (formand)

Andre artikler
11/3/2021 14:00:00 - REPAIR-CAFÉ I SÆBY
7/3/2021 22:00:00 - ALLERSIDSTE NYT OM FIBERNET I SÆBY
7/12/2020 14:20:00 - REFERAT AF SIDST AFHOLDTE BESTYRELSESMØDE D. 25. NOVEMBER 2020
21/9/2020 8:00:00 - NYT FRA SÆBY BYLAUG
5/10/2019 12:00:00 - TÆND RIGTIGT OP I BRÆNDEOVNEN
13/3/2019 0:40:00 - HÅNDTERING AF PERSONDATA I GRUNDEJERFORENINGEN STRANDLUND
1/1/1970 10:40:00 - NØGLEDEPOSITUM

Kommentarer er ejet af indsender. Vi er ikke ansvarlige for deres indhold.