Logo

Referater > Referater > Referater fra generalforsamlinger > REFERAT AF GRUNDEJERFORENINGENS GENERALFORSAMLING D. 29. MARTS 2019

REFERAT AF GRUNDEJERFORENINGENS GENERALFORSAMLING D. 29. MARTS 2019

Udgivet af Lene på 4/4/2019 (167 læser)
Referat
af
Grundejerforeningen Strandlunds ordinære generalforsamling 2019

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab til godkendelse
4. Budget til godkendelse
5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse
a) Forslag fra medlem vedr. ændringer i Ordensreglementet
b) Eventuelt andre indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen:
På valg er:
Steen Søndergaard (villig til genvalg)
Lykke Nielsen (villig til genvalg)
Hanne Bacher (villig til genvalg)
7. Valg af suppleanter:
På valg er:
Arne Kristiansen (villig til genvalg)
Poul Madsen (villig til genvalg)
8. Valg af revisorer:
På valg er:
Lars Jensen
Valg af revisorsuppleant:
Ingen er på valg
9. Eventuelt

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og overgik til dagsordenen.

Ad. 1:
Hanne Kofod blev foreslået og valgt til hvervet som dirigent. Hun modtog valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og lovlig. Hun bemærkede at budgetforslaget ikke var lagt på hjemmesiden sammen med indkaldelsen. Hun fandt ikke, at det havde betydning for lovligheden af generalforsamlingen, idet budgettet havde været ophængt i udhængsskabet og var udsendt pr. mail til de medlemmer, der har oplyst deres mailadresse.

Ad.2:
Formanden orienterede om bestyrelsens sammensætning. Efter sidste ordinære generalforsamling havde bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand - Steen Søndergaard
Kasserer og webmaster – Lene Kristiansen
Sekretær og broformand – Ove Holst
Ansvar for veje mv. – Lykke Nielsen
Ansvar for nordlige fællesareal – Hanne Bacher
Ansvar for sydlige fællesareal – Bent Møller

Han oplyste, at bestyrelsen i beretningsåret har afholdt 4 møder: den 20. juni – den 5. september – den 9. januar og den 11. marts.

Den 25. maj blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling for vedtagelse af ændring i vedtægterne. Ændringerne bestod dels i redaktionelle ændringer og dels en præcisering af at ordinær generalforsamling skal holdes inden udgangen af marts måned.

Formanden orienterede kort om den nye datalovgivning og grundejerforeningens håndtering af persondata. Foreningens håndtering er lagt på hjemmesiden og ophængt i udhængsskabet.

Formanden bemærkede, at livet i området set fra bestyrelsen, er foregået med sædvanlig fordragelighed i det forløbne år. Han benyttede lejligheden til takke for denne indsats. Han takkede ligeledes bestyrelsen for en god og solid indsats i årets løb og takkede alle der trofast møder op og giver en hånd med i forbindelse med udlægning og optagning af broen og andre ting.

Som vanligt vil de enkelte bestyrelsesmedlemmer aflægge beretning for deres område. Han gav derefter ordet til:

Bent Møller (det sydlige fællesareal), fortalte om sidste års afvikling af Sankt Hans bålet. Grundet den ekstreme tørke, blev der lejet en kraftig pumpe med tilhørende slange, som blev rigget til således, at der kunne hentes vand fra fjorden i tilfælde af brandfare.
Han orienterede om udvidelsen af græsslåningen, hvorefter der bliver slået græs umiddelbart før Sankt Hans aften. Endvidere informerede han om det nye vedligeholdelsesfrie bænksæt, der er opstillet på arealet.
Bent Møller informerede om etableringen af ”Hajtænder” ved Rødtjørnevejs – og Hasselvejs udmunding i Skovbrynet. Han fortalte endvidere, at der er opsat nye opslagstavler på hjørnet af Hasselvej og Skovbrynet.

Hanne Bacher (det nordlige fællesareal) fortalte, at den nye baby-gynge var en succes, som mange små børn havde haft glæde af sidste sommer. Hun orienterede om opstillingen af en affaldsbeholder på arealet og de problemer, der havde været i den forbindelse under kommunens indførelse af affaldssortering.
Hun roste medlemmerne for at huske lukning af bommen efter passage.
Hanne Bacher orienterede endvidere om de planlagte hjertestarterkursus og henstillede til at så mange som muligt benyttede sig af muligheden for at lære om brugen af hjertestarteren.

Lykke Nielsen (veje m.v.) fortalte om den planlagte reparation af vejene og at vi afventede færdiggørelse af de aktuelle byggerier i området, inden reparationerne bliver igangsat. Kørslen med de tunge lastbiler er ødelæggende for vores veje.
Hun opfordrede medlemmerne til at klippe træer eller buske, som hænger ud over vejen og dermed er til gene for færdslen.

Ove Holst (broen m.m.) fortalte, at sidste sommers gode vejr havde givet et særdeles stort besøg ved broen og slæbestedet både af medlemmer men også af andre udefra. Der var stor aktivitet med solbadning og fiskeri. Desværre havde det også medført en del svineri i form af glemte øldåser/flasker/papir og hunde efterladenskaber.
I lighed med andre havne i fjorden har vi desværre også oplevet ubudne gæster. Der blev stjålet 3 bådmotorer og øvet hærværk på 2 både i løbet af sommeren.
Efter ønske fra ”badepigerne” blev der indkøbt og monteret en længer badestige på badepontonen. Man ønskede også et gelænder at støtte sig til, når man efter badning kom op på broen. Det blev hurtigt lavet af Bent Møller.
Det nye kajakstativ viste sig at være en stor succes og flere ønskede plads. Brolauget har derfor i år udvidet det med yderligere 4 pladser.
I sommerens løb rev badepontonen sig løs 2 gange på grund af knækket ankerkæde. Pontonen har nu fået monteret en ny kæde.
Under stormen og det ekstreme højvande i efteråret, er et af landgangsfagene til broen drevet bort. Trods eftersøgning er det ikke lykkedes at finde det. Hændelsen er meldt til politiet. Brolauget har bygget et nyt fag, samtidig er der lavet en forlængelse til landgangsfaget ved slæbestedet.

Lene Kristiansen (kasserer) henstillede til medlemmer om at meddele adresseskift så foreningens korrespondance blev sendt det rette sted hen. Hun forsøger at holde sig orienteret om salg/køb af huse i området med henblik på inddrivelse af indskud.
Lene Kristiansen ønskede at overgive hvervet som webmaster til en anden og opfordrede en evt. interesseret i at melde sig.

Bestyrelsen beretning blev derefter sat til debat og afstemning.

Jørgen Rasmussen, Humlevænget 22, udtrykte glæde over etableringen af hajtænder. Han ønskede hajtænder flere stedet i området.

Carlo Jacobsen, Hasselvej 25, var glad for det arbejde bestyrelsen udførte.

Peer Bachmann, Humlevænget 1, ønskede oplyst, hvorfor pullerterne var blevet udskiftet. Bestyrelsen havde jo tidligere fortalt, at træ-pullerterne var lovlige.
Svar: På det tidspunkt træ-pullerterne blev opsat, havde vi opfattelsen af, at de ikke var i strid med reglerne. Da vi blev opmærksomme på det, blev de udskiftet med pullerter af gummi og opsat efter vejbekendtgørelsens bestemmelser.
Peer Bachmann gav udtryk for sin utilfredshed med bestyrelsens dispositioner.

Beretningen blev sat til afstemning og godkendt.

Ad.3.
Kassereren gennemgik regnskabet og redegjorde for nogle enkelte punkter, herunder om brugen af vejkontoen til det nye dræn.

Regnskabet blev sat til debat og afstemning.

Lars Jensen, Rødtjørnevej 3, roste den måde regnskabet var udført på. Han bemærkede, at han som revisor havde gennemgået regnskabet.

Regnskabet blev godkendt

Ad.4:
Kassereren redegjorde for budgettet.

Kirsten Jacobsen, Hasselvej 25, bemærkede at der var en sammenlægningsfejl på 10.000 kr. under punktet ”indtægter”.
Svar: Kassereren beklagede fejlen og bemærkede, at det medførte et underskud på budgettet på 3000 kr. som imidlertid ikke ville giver problemer.

Budgettet blev godkendt med rettelsen.

Ad.5:
Dirigenten orienterede kort om det indkomne forslag. Hun bemærkede der var tale om 2 separate forslag – et forslag der omhandlede krav om mailadresser og et forslag der omhandlede en ændring af ordensreglementet.

Forslagsstilleren John Sejlø, Skovbrynet 44, orienterede om forslagene. Han ønskede i den forbindelse at bestyrelsen blev mere aktiv i forbindelse med forhold i foreningens område, som kunne være til gene for andre. Han bemærkede, at nogle ganske få grundejere ikke levede op til bestemmelserne i ordensreglementet, og dermed forringede områdets høje standard.

Forslaget blev sat til debat og afstemning.

Formanden oplyste, vedr. forslag 1, at kravet om mailadresser ikke var nødvendigt. Han bemærkede dog, at det var rart at have mailadresser, og mange allerede havde opgivet deres mailadresse.
Vedrørende forslag 2, henviste han til den stramning af ordensreglementet der blev vedtaget i 2017. Han fandt, at vi har det værktøj der er nødvendigt og at generalforsamlingen i 2017 havde givet udtryk for ønske om en lempelig forvaltning af reglementet. Han mente ikke gebyrer er nødvendige.
Bestyrelsen kunne ikke støtte forslagene.

For forslag 1, stemte 1 for og 16 imod – forslaget ikke vedtaget.

For forslag 2, stemte 1 for og 8 imod – forslaget ikke vedtaget.

Ad.6:
Steen Søndergaard genvalgt med akklamation
Lykke Nielsen genvalgt med akklamation
Hanne Bacher genvalgt med akklamation

Ad.7:
Arne Kristiansen genvalgt med akklamation
Poul Madsen genvalgt med akklamation

Ad. 8:
Lars Jensen genvalgt med akklamation

Ad. 9:
Lise Sejlø, Skovbrynet 44, klagede over løsgående hunde og hundeefterladenskaber på fællesarealet. Hun bemærkede, at selv langt inde i hendes have kunne hun finde høm-høm´er. Hun fandt det særdeles uacceptabelt og henstillede til hundeejerne at have styr på deres dyr.

Peer Bachmann, Humlevænget 1, fortalte, at han havde henvendt sig hos kommunen for at få oplyst, om det nye dræn ved fodboldbanen var lovligt. Det var hans opfattelse, at bestyrelsen uden tilladelse havde ladet et dræn etablere med ulovligt udløb af vejvand i fjorden.
Svar: Drænet er udført af et professionelt firma og bestyrelsen fik garanti for at det blev lovligt udført. I den forbindelse kan det bemærkes, at det nye dræn ikke har direkte udløb i fjorden men i en grøft i skoven. En metode vi ved tidligere anlæg af dræn har fået anvist af kommunen.
Peer Bachmann var ikke tilfreds med svaret og udtrykte sin mistillid til bestyrelsen.

Per Lindbaum, Syrenvej 28, var ikke tilfreds med placeringen af det nye udhængsskab. Han mente det forringede oversigten ved udkørsel fra Hasselvej.
Svar: Bestyrelsen har ingen intentioner om at finde en anden placering. Det har været forsøgt, men ingen andre grundejere ville have skabet stående ud for deres grund, derfor blev det, hvor det altid har stået. Ved kørsel frem til de nye hajtænder er der efter bestyrelsens opfattelse frit udsyn mod Skovbrynet.

Da ikke flere ønskede ordet, gav dirigenten ordet til formanden, der takkede for en god generalforsamling. Han glædede sig over det store fremmøde, der vidnede om interesse for vores forening.


Generalforsamlingen slut.
Ref.oh

Steen Søndergaard Hanne Kofod
formand dirigent

Naviger gennem artiklerne
Forrige artikel REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING D. 25/5 2018
Rating 0.00/5
Rating: 0.0/5 (0 stemmer)
Stemmer er deaktivere!
Kommentarer er ejet af indsender. Vi er ikke ansvarlige for deres indhold.