Logo

Referater > Referater > Bestyrelsesmødereferater > REFERAT AF BESTYRELSESMØDET D. 13. MAJ 2019

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET D. 13. MAJ 2019

Udgivet af Lene på 24/5/2019 (284 læser)
Referat

af

Bestyrelsesmødet den 13. maj 2019


Dagsorden:
1. Opfølgning på referat af sidste møde
2. Regnskab, herunder inddrivelse af restancer
3. Fællesarealerne og broen
4. Oversigtsforhold Humlevænget/Rødtjørnevej
5. Naturundersøgelse
6. Oversigtsforhold Hasselvej/Skovbrynet
7. Fremtidig bekæmpelse af råger
8. Henvendelse om færdsel på private matrikler
9. Adgangsforhold mellem Strandlund og Gershøj (Fjordstien)
10. Status på efterlevelse af ordensreglerne
11. Sankt Hans
12. Eventuelt
13. Næste møde

Tilstede:
Steen Søndergaard – Lene Kristiansen – Bent Møller – Lykke Nielsen – Hanne Bacher – Ove Holst


Ad. 1:
Ingen bemærkninger.

Ad.2:
Kassereren oplyste, at der pt. indestår 342.391,94 kr. på foreningens konto i Nordea. På vejkontoen i Spar Nord indestår 259.686,59 kr. og på nøglekontoen er der 9.802 kr. Den kontante beholdning er 900 kr.
Der er i år 13 medlemmer i kontingentrestance. Et medlem, der også er i restance fra sidste år, har trods flere henvendelser fra vores inkassofirma, ikke reageret. Bestyrelsen besluttede at lade sagen gå til fogedretten.

Ad.3:
Hanne Bacher kunne oplyse, at ordningen med hundeposer på det nordlige fællesareal fungerer godt, og at bruseren ved broen nu er klar. Per Lindbaum har uden beregning sørget for udskiftning af defekte dele.

Bent Møller fortalte, at han var i besiddelse af en lille bro, som i givet fald kunne bruges i forbindelse med anlæg af en trampesti langs vandet. Han vil kontakte de 2 grundejere, som bliver berørt af trampestien, med henblik på en aftale om stiens forløb.

Ove Holst oplyste, at broen nu er udlagt. Der er i år ledige pladser både ved broen og i kajakstativet. Der er truffet aftale med vognmanden om optagning af broen den 12. oktober d.å.

Ad.4:
Formanden oplyste, at der nu er foretaget opmåling af grundstykket Humlevænget 1, hjørnet Humlevænget/Rødtjørnevej. Landmåleren fandt skelpælene, og det viser sig, at hækken er plantet uden for grundens areal – i vejrabatten.
Formanden har i den anledning haft et møde med ejeren Peer Bachmann og foreholdt ham resultatet af opmålingen, samt opfordret ham til at flytte hækken ind på egen grund. Peer Bachmann nægter at flytte hækken, idet han er af den opfattelse, at han har vundet hævd på benyttelse af den del af vejarealet, hækken står på.
Da hækkens placering endvidere udgør en færdselsmæssig risiko på grund af den stærkt forringede oversigt ved udkørsel fra Humlevænget til Rødtjørnevej, blev det besluttet at konsultere et advokatfirma med henblik på det videre sagsforløb.

Ad.5:
Miljøstyrelsen har meddelt, at man i nær fremtid vil foretage en undersøgelse af biodiversiteten på det nordlige fællesareal.

Ad.6:
Et medlem har gentagne gange klaget over oversigtsforholdene ved Hasselvejs udmunding i Skovbrynet. Han mener opslagstavlerne forringer udsynet. Det er ikke bestyrelsens opfattelse at tavlerne udviser et færdselsmæssigt problem, men det vil blive undersøgt, om en anden placering eller udformning er mulig.

Ad.7:
Et medlem har klaget over støjen fra råger. Det skal bemærkes, at ejeren af grunden med rågekolonien, har ansøgt Naturstyrelsen Vestsjælland om tilladelse til regulering af bestanden.
Da støjplagen fra Rågerne er et problem, der berører flere grundejere, besluttede bestyrelsen, at det fremover skal være grundejerforeningen, der står for ansøgningen om regulering.
Hanne Bacher tager kontakt til de berørte grundejere.

Ad.8:
Poul Madsen, Skovbrynet 28 har anmodet bestyrelsen om at træffe foranstaltninger, der hindrer uvedkommende i at færdes på hans grund. Han oplyser, at fremmede kører ned ad Skovkanten og foretager vending ind over hans græsplæne. Bestyrelsen har opfordret Poul Madsen til at afmærke sin grund, således at vejfarende ikke uforvarende kommer ind på hans private område. Til at afhjælpe situationen vil bestyrelsen opsætte vejtavle ”blind vej” ved hhv. Skovkanten og Skovrankevej.

Ad.9:
En beboer fra Gershøj har til kommunen klaget over, at det ikke er muligt at følge Fjordstien via vores nordlige fællesareal på grund af bevoksningen i hegnet til Bob og Annes mark. Kommunen har pålagt os at fjerne en tilstrækkelig del af bevoksningen, så uhindret passage bliver mulig. Bestyrelsen besluttede at ca. 5-10 m af bevoksningen nærmest vandkanten skal fjernes. Hanne Bacher underretter Bob og Anne og kontakter et træfældningsfirma til udførelse af arbejdet.

Ad. 10:
På generalforsamlingen blev der givet udtryk for, at man ønskede bestyrelsen mere aktiv i forbindelse med overtrædelser af ordensreglementet, særligt i forhold til misligholdte rabatter og bevoksning mod vejen. Bestyrelsen vil den 21. maj d.å. besigtige vores veje og påtale evt. ukorrekte forhold.Ad.11:
Vedrørende Sankt Hans aften, vil der blive samme arrangement som i de tidligere år, nærmere information bliver ophængt i udhængsskabet og lagt på hjemmesiden. Bent Møller arrangerer og sørger for orientering om henlæggelse af grenaffald til bålet.

Ad.12:
Ingen bemærkninger.

Ad.13:
Næste møde den 19. august 2019 kl. 19 hos Ove Holst


Ref/oh

Naviger gennem artiklerne
Forrige artikel REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 11/3 2019 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET D. 19. AUGUST 2019 Næste artikel
Rating 0.00/5
Rating: 0.0/5 (0 stemmer)
Stemmer er deaktivere!
Kommentarer er ejet af indsender. Vi er ikke ansvarlige for deres indhold.